18 شی باستانی عجیب که هیچ توضیحی برایشان وجود ندارد (بخش 2)

12- کتیبه رونگورونگو با این که جزیره ایستر (Easter Island) به وجود مجسمه‌هایی با سرهای غول‌پیکر مشهور است، اما شاید این کتیبه رونگورونگو، عجیب‌ترین

ادامه